Mere-end – Morten Poulsen

Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Foto: Rikke Ehlers Nilsson

Mere-end
Fernisering: 11.november kl.14.00-17.00
Udstillingsperiode: 11.november – 03.december 2023

Mere-end (More-than) er en udstilling om træer og vores forhold med dem.
Udstillingen tager udgangspunkt i lydoptagelser, som kunstner Morten Poulsen har foretaget ved skoven
Hambach, Tyskland, hvor et mineselskab er igang med at rydde den oldgamle skov, og på øen Egholm ved
Aalborg, hvor en motorvej er planlagt til opførsel.

Udstillingen peger på en sanselig forståelse af forbundethed mellem tid og sted, træ og menneske, ved at
orientere sig mod et udvidet lydlandskab: et lydlandskab der ikke kun består af dét vi hører, men også andre
aspekter der påvirker træernes umiddelbare omgivelser, såsom de dyr, der bor i træerne, de mennesker, der
studerer dem, de industrier, der påvirker deres miljø, den aktivisme der kæmper for deres beskyttelse, og den
politik, der bestemmer deres fremtid.

Om kunstneren:
Morten Poulsen arbejder i krydsfeltet mellem lydkunst, kunstnerisk forskning, socialt engagement og
aktivisme. Med en forståelse af lytning som en intersubjektiv og transformativ aktivitet, der har potentiale til
at forme lytteren, udforsker han de måder, hvorpå socio-politiske strukturer er indlejret i os, især med fokus
på køn, magtforhold og miljø, og de måder, hvorpå de krydser hinanden. Ved at skabe og pleje rum og
situationer, hvor lytning kan finde sted, udforsker han relationer og giver lytteren mulighed for at blive bevidst
om sin egen rolle i lydbilledet. Morten Poulsen er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorie i Aalborg,
Rytmisk Musikkonservatorium i København og Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, København.
www.morten-poulsen.dk

Projektet er støttet af Aalborg Kommune.

ENGLISH:
More-than (Mere-end) is an exhibition about trees and our relationship with them.
The exhibition is based on sound recordings made by artist Morten Poulsen at the forest of Hambach,
Germany, where a mining company is clearing the ancient forest, and on the island of Egholm near Aalborg,
where a highway is planned for construction.
The exhibition points to a sensory understanding of the connection between time and place, tree and
human, by orienting itself towards an expanded soundscape: a soundscape that does not only consist of what we
hear, but also other aspects that affect the trees’ immediate surroundings, such as the animals, that live in the
trees, the people who study them, the industries that affect their environment, the activism that pushes for
their protection, and the politics that determine their future.

About the artist:
Morten Poulsen works at the intersections between sound art, artistic research, social engagement and
activism. With an understanding of listening as an intersubjective and transformative activity that has the
potential to form the listener, he explores the ways in which socio-political structures are embedded in us,
particularly focusing on gender, power relations and environment, and the ways in which they intersect. By
creating and nurturing spaces and situations where listening can take place, he explores relationships and
allow the listener to become aware of their own role in the soundscape. Morten Poulsen is educated at the
Jutland Conservatory of Music in Aalborg, the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen and the
Center for Knowledge in the Arts, Copenhagen.
www.morten-poulsen.dk

The project is supported by Aalborg Municipality.